Zakon o akcizama

Akcize su jedan od poreskih oblika sa najvećim rizikom.
Tu smo da vas od tog rizika zaštitimo

Zakon o akcizama i porezi

Zakon o akcizama

Proizvodnja, skladištenje, prevoz, osiguranje akciznih proizvoda – sve ove aktivnosti na akciznoj robi nose visok rizik od nastanka akcizne poreske obaveze. Rizik je visok jer je pretpostavka poreske obaveze akcize – potrošnja. Svaki manjak, ukoliko nije ispravno poreski dokumentovan, nosi rizik obračunavanja i plaćanja akcize. Obavezu obračunavanja i plaćanja akcize nose i redovne poslovne aktivnosti poput proizvodnje i uvoza akciznih proizvoda. U Republici Srbiji akcizama se oporezuju:

  • Derivati nafte

  • Biogoriva i biotečnosti

  • Duvanske prerađevine

  • Alkoholna pića

  • Kafa

  • Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta

  • Električna energija za krajnju potrošnju

Zakon o akcizama – naše usluge

Zbog specifičnosti akcize zakonodavac je predvideo specijalna rešenja, npr. skladište akciznih proizvoda, akcizno skladište, akcizne markice itd. Neka rešenja dozvoljavaju odlaganje plaćanja akcizne obaveze, neka omogućavaju plaćanje akcize “unapred” itd.

Kada je u pitanju ovaj poreski oblik, mi imamo iskustva u radu sa svim akciznim proizvodima, a najviše sa proizvodima od duvana, alkoholnim pićima i gorivom. Stoga vam možemo ponuditi dosta različitih modaliteta saradnje u vezi sa akcizama:

– za vas ćemo izraditi celokupno rešenje i poresku optimizaciju sa ciljem da akcizu platite što kasnije i sa punom poreskom sigurnošću. Primeri su razni: otvaranje i registrovanje skladišta zarad odloženog plaćanja akcize, predlog optimizacije nabavke sirovina, mogućnost analize normativa proizvodnje iz poreskog ugla sa predlozima poreskih ušteda…

– ako vas zanima trenutni status vašeg posla kada su u pitanju akcize, možemo da izvršimo analizu svih ugovora, procesa rada, obračuna i plaćanja akciza i da damo naše stručno mišljenje da li postoje poreski rizici.

– podrazumeva da u vaše ime i za vaš račun pred nadležnim organom sprovodimo radnje u vezi s poreskim postupcima. Korigovanje obračuna koje je načinila poreska uprava, primedbe na zapisnike, postupci poništavanja akciznih markica, žalbe na rešenja poreske uprave itd.

– poreska obaveza akcize nastaje prilikom uvoza dobara na teritoriju Republike Srbije. Nudimo vam celokupnu uslugu u vezi sa uvozom carinskih proizvoda, od analize carinskog postupka, njegove kontrole u saradnji sa vašim špediterom ili vama (ukoliko samostalno vodite postupak), analizu obračunate i zadužene akcize, kao i eventualne postupke koji mogu proisteći iz uvoza akciznih proizvoda.

– rad sa akciznom robom i akciznim markicama podrazumeva i poštovanje određenih procedura (prilikom transporta, poništavanja akciznih markice Republike Srbije ili drugih jurisdikcija, prilikom uvoza itd…) mi vam nudimo izradu svih procedura rada u vezi sa akcizom i akciznim proizvodima a koje su u vezi sa poreskim propisima. Ukoliko procedure zahtevaju rad i sa nadležnim organom nudimo vam opciju angažovanja nas da pred nadležnim organom sprovodimo sve neophodne radnje u vezi sa tim procedurama. Ovo ovlašćenje može biti zajedno sa ovlašćenjem za zastupanje u poreskim postupcima u vezi sa akcizom, a može biti i zasebno.

– akcizne oblike prati i specifična dokumentacija svojstvena tom akciznom obliku. Suštinska i formalna ispravnost dokumentacije je neophodna. Za vas mi možemo da izradimo šablone celokupne dokumentacije (u vezi akcize i povezane sa akcizom) koju ćete naknadno da koristite.

Zakon o akcizama – specijalne usluge

Ukoliko vršite distribuciju akciznih proizvoda kao akcizni obveznik Republike Srbije ili drugih poreskih jurisdikcija u koje vršite uvoz, mi vam možemo ponuditi jedinstvenu uslugu na tržištu, a to je celokupno poresko rešenje u vezi s takvim poslovnim transakcijama. Bitno vam je da znate poresko rešenje takvih poslovnih poduhvata jer je akciza specifičan tip poreza koji pri svakom manjku nosi pretpostavku potrošnje. S tim u vezi, ukoliko se tokom transporta dogodi štetni događaj nestanka ili oštećenja akciznih proizvoda, poreska obaveza koju ste dužni da platite može biti mnogostruko viša od vrednosti proizvoda i može nastati u nekoliko poreskih jurisdikcija. Mi vam nudimo analizu i predloge poreskih rešenja kojim biste u najvećoj mogućoj meri prevenirali štetne događaje ovog tipa i samim tim ne biste bili u poziciji da morate da platite akcizu na nestale i oštećene proizvode.

Obaveza akcize može nastati i ukoliko vršite privremeni uvoz ili privremeni izvoz radi oplemenjivanja. Ova poreska obaveza može nastati ukoliko su normativi pogrešno postavljeni ili ukoliko dođe do štetnog događaja u pogonu, transportu, pretovaru itd. Kao i u slučaju izvoza u druge poreske jurisdikcije, i ovde vam nudimo kompletno poresko rešenje kojim bi se ovakvi slučajevi umanjili ili eliminisali, u meri u kojoj je to moguće.

Naše iskustvo pokriva i specijalne oblike akcizne proizvodnje poput konzorcijumskih, kod kojih jednu licencu deli više proizvođača. Ovakvi poduhvati sa sobom nose mnogostruka poreska pitanja i imaju dalekosežne poreske posledice. Obično su u pitanju ugovori o zajedničkoj proizvodnji, zajedničkoj prodaji itd, ali zajedničko za sve ove oblike ugovora jeste deoba dobiti i poreskih obaveza. Mi vam nudimo uslugu celokupne analize ovakvog poduhvata i davanje poreskog mišljenja, koje u zavisnosti od vaših potreba može biti ograničeno samo na poreski oblik akcize ili na celokupni poreski portfolio.

Akcizna skladišta i skladišta akciznih proizvoda mogu biti neprocenjiv alat u distribuciji i odlaganju poreske obaveze akcize. Mi vam nudimo mogućnost analize vašeg lanca distribucije i predlog rasporeda skladišta koji može dovesti do odlaganja poreske obaveze akcize, ukoliko je to povoljnije za vaše novčane tokove.

Inicijative pred Vladom Repiblike Srbije i Ministarstva finansija

Bitan element zakona o akcizi je poreska predividovst. Mehanizam koji nije svojstven svim poreskim zakonima. Prilikom izrade dela zakona koji se bavi poreskom predvidivošću akcize Vlada Republike Srbije i Ministarstvo finansija kontaktiraju proizvođače akciznih proizvoda. U izradi nekoliko inicijativa u vezi sa akcizama učestvovali smo i mi. Izrada inicijative podrazumeva analizu vaših poslovnih knjiga i budućih poslovnih planova. Na osnovu ekonomskih parametara te analize i na osnovu prakse naprednijih ekonomija (poput ekonomije Nemačke, Francuske, USA itd…) izradićemo inicijativu. Neodvojiv deo inicijative je i predlog rešenja koji može biti član zakona, predlog izmene zakona, predlog pravilnika ili dela pravilnika.

Tako napisana inicijativa se predaje nadležnom ministru i Vladi Republike Srbije. Iskustvo nas uči da je nekada potrebano samo jedno mišljenje iz privrede da bi došlo do velikih izmena u zakonima.

Podelite sa prijateljima