Porez na dohodak

Za sve odgovore na pitanja rezidenta i nerezidenata u vezi sa prihodima
od kapitala, rada, UIDO i drugo

Porez na dohodak

Naše usluge u vezi sa porezom na dohodak građana

U slučaju svih poreskih oblika propisanih ovim zakonom nudimo vam:

 • Zastupanje pred poreskom upravom u bilo kom momentu poreskog postupka

 • Analizu utvrđenog poreza i predloge za njegovo eventualno umanjenje

 • Analizu pre nastanka poreske obaveze putem koje ćemo utvrditi potencijalnu poresku obavezu i blagovremeno reagovati da je učinimo što nižom

 • Vođenje žalbenog postupka na rešenja poreske uprave

 • Analizu prihoda i određivanje poreskog tretmana

 • Izradu poreskih prijava i njihovo podnošenje

 • Analizu potencijalnih poreskih olakšica sa pripremom dokumentacije za dokazivanje istih poreskoj upravi

Porez na dohodak i usluge koje nudimo u vezi sa njim

Porez na dohodak je uredjen istoimenim zakonom kojim se oporezuju sledeće grupe prihoda:

 • Zarade

 • Prihode od samostalne delatnosti

 • Prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine

 • Prihode od kapitala

 • Prihode od nepokretnosti

 • Kapitalne dobitke

 • Ostale prihode

Klijenti nam se često obraćaju pitanjima koja pokrivaju mnogobrojne segmente ovog zakona jer porez na dohodak zbog svoje kompleksnosti, kod nekih njegovih poreskih oblika, može dovesti do nedoumica. Stoga, izdvajamo sledeće segmente:

Šta se sve smatra zaradom u smislu Zakona o porezu na dohodak građana? Da li je propušten obračun poreza na zaradu na pogodnosti kod poslodavca ili poklone? Obračun zarade za nerezidente uz primenu odredbi Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i drugih međunarodnih sporazuma. Mi vam nudimo analizu celokupnog obračunatog poreza na zarade i predloge za njegovu optimizaciju, kao i analizu rizika transakcija, ukoliko su oporezive porezom na zaradu.

Nije bitno da li vodite prosto knjigovodstvo ili dvojno knjigovodstvo niti da li ste u sistemu paušalnog oporezivanja ili oporezivanja stvarnog prihoda. U svakom od pomenutih slučajeva možemo da uradimo analizu poreskog statusa i da predložimo eventualne optimizacije.

Ova grupa prihoda predstavlja poreski oblik sa najviše izazova. Ovaj poreski oblik je podrobno regulisan lokalnim zakonima i međunarodnim sporazumima i potrebna je analiza svih relevantnih faktora pre određivanja ispravnog poreskog tretmana. Mnogo puta smo učestvovali u poreskim kontrolama gde je ovaj poreski oblik bio najsporniji. Bilo da se radi o softverima, licencama, tantijemama, autorskim delima ili drugim oporezivim oblicima saradnje, neophodno je duboko poznavanje lokalnih i međunarodnih propisa. Mi vam nudimo izradu analize novih i postojećih poslovnih konstrukcija koje mogu biti oporezovane ovim poreskim oblikom. Analiza će kao rezultat dati naše predloge o poreskoj optimizaciji ili budućoj poslovnoj konstrukciji.

Zbog izazova koji predstavlja ovaj porez i njegove česte skrivenosti u drugim poslovnim konstrukcijama, nudimo vam i mogućnost da pregledamo vaše celokupne poslovne transakcije u zemlji i inostranstvu. Naš pregled će kao rezultat dati smernice za otklanjanje eventualnih nedostataka i/ili optimizaciju postojećih poreskih obaveza.

Naizgled jednostavan poreski oblik, regulisan u svega nekoliko članova zakona, a uprkos tome jedan od poreza sa najvećim potencijalima za poresku optimizaciju. Ovaj porez je detaljno regulisan međunarodnim propisima i UIDO pa je tako moguće da ispravna poreska optimizacija dovede do toga da poreska osnovica iznosi 0%, iako su prihodi od kapitala ostvareni.

Naše dugogodišnje iskustvo u radu društava koja funkcionišu kao grupa povezanih lica daje nam prednost u razumevanju vaših potreba i pronalaženju rešenja. Često se za poresku optimizaciju prihoda od kapitala vezuju poreski rajevi, ali to nije tačno u svim slučajevima. Često poreska optimizacija prihoda od kapitala koristi poreske olakšice u poreskim sistemima Evropske Unije, Bliskog istoka, Afrike…

Mi vam nudimo širok spektar usluga pri analizi poreza na prihod od kapitala. Najatraktivnije usluge iz naše ponude za koje su nas angažovali klijenti su:

 • Kompletna poreska optimizacija grupe povezanih pravnih lica sa izmeštanjem uprave i upravljačkih aktivnosti u poreski favorabilnije jurisdikcije sa ciljem nižih poreskih stopa prilikom isplate dobiti osnivaču;
 • Analiza prihoda od kapitala od prodaje finansijskih instrumenata na OTC ili regulisanom tržištu u inostranstvu i Republici Srbiji;
 • Analiza i izrada predloga transakcija isplate dividendi i učešća u prihodima iz ugla lokalnog zakonodavstva i međunarodnih sporazuma;
 • Analiza i izrada predloga primene mehanizma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ugrađenog u međunarodne sporazume i zakone Republike Srbije;

Ovaj poreski oblik predstavlja izuzetno jednostavan poreski oblik koji ne dovodi do previše izazova u primeni. Mi vam nudimo uslugu obračuna i praćenja ovog poreza ukoliko ostvarujete prihode po osnovu iznajmljivanja nepokretnosti.

Kapitalni dobitak-gubitak predstavlja razliku između kupovne i prodajne cene sledećeg:

 • stvarnih prava na nepokretnostima;
 • autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;
 • udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti;
 • investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova, otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju otvoreni investicioni fondovi;
 • investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju alternativni investicioni fondovi;
 • digitalne imovine.

U slučaju ovog poreskog oblika nudimo vam uslugu analize poreskih efekata pre nastanka poreske obaveze, kao i uslugu analize poreskih efekata koji su nastali posle prodaje.

Ovaj poreski oblik je naročito bitan ukoliko se pojavljujete kao investitor ili suinvestitor prilikom izgradnje stambenih objekata tako što ste prethodno ustupili parcelu i/ili kuću zarad izgradnje stambenog objekta. Nudimo vam uslugu kompletne analize poreskih rizika i kalkulaciju potencijalnog poreza pre nego što se upustite u poslovni poduhvat sa investitorom. Po završetku izgradnje možemo za vas da podnesemo poreske prijave i da primenom poreskih propisa eventualno umanjimo poresku osnovicu.

Ovaj poreski oblik je naročito bitan ukoliko se pojavljujete kao investitor ili suinvestitor prilikom izgradnje stambenih objekata tako što ste prethodno ustupili parcelu i/ili kuću zarad izgradnje stambenog objekta. Nudimo vam uslugu kompletne analize poreskih rizika i kalkulaciju potencijalnog poreza pre nego što se upustite u poslovni poduhvat sa investitorom. Po završetku izgradnje možemo za vas da podnesemo poreske prijave i da primenom poreskih propisa eventualno umanjimo poresku osnovicu.

Kao ostali prihodi oporezuju se:

 • Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari;
 • Dobici od igara na sreću;
 • Prihodi od osiguranja lica;
 • Prihodi sportista i sportskih stručnjaka;
 • Prihodi po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga;
 • Drugi prihodi koji po svojoj suštini čine dohodak fizičkog lica;

U slučaju ovog poreskog oblika nudimo vam analizu prihoda koje ostvarujete. Iz analize će proizaći predlog moguće poreske optimizacije i eventualna reklasifikacija u povoljniji poreski oblik.

Godišnjim porezom na dohodak građana oporezuju se primanja koja prelaze trostruki godišnji prosečni prihod građana Republike Srbije. Mi vam nudimo uslugu obračuna poreske osnovice i analizu potencijalnih poreskih oslobođenja koje možete primeniti u cilju umanjenja poreske osnovice.

Većinom UIDO regulisane su poreske obaveze rezidenata država ugovornica. Poreski tretmani takvih obaveza su neretko kompleksni jer se u obzir mora uzeti lokalno zakonodavstvo, UIDO, multilateralna konvencija, rezidentnost obveznika, sama suština poreske situacije i još mnogo toga.

Naše iskustvo sa ovim tipom poreskih obaveza je veoma veliko i mi vam nudimo širok spektar usluga:

 • Određivanje poreskog tretmana naspram UIDO, konvencije, rezidentnosti itd;
 • Analizu poreskih obaveza prema poreskim jurisdikcijama koje su uključene u oporezivanje sa određivanjem potencijalnih poreskih obaveza;
 • Analizu mogućih poreskih oslobođenja;
 • Pripremu poreskih prijava u Republici Srbiji i drugim poreskim jurisdikcijama.

Podelite sa prijateljima