Porez na dobit

Transferne cene, primena UIDO, dividende, poreski bilans, poreski podsticaji i drugo
Porez na dobit pravnih lica

Porez na dobit

Nebitno da li ste resident ili nerezident Republike Srbije, da li ste društvo ili stalna poslovna jedinica mi vam nudimo set usluga koji pokrivaju celokupnu materiju za porez na dobit.

Primene UIDO (Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja), tretman prihoda od divideni, isplate dobiti itd… sve je regulisano medjunarodnim sporazumima i pravilima koja nekada umeju da budu kompleksna i medjusobno potiruća.

Izrada poreskog bilansa i priznavanje rashoda kao i izrada transfernih cena…

Sve pobrojano je samo deo naše ekspertize za porez na dobit koju vama stavljamo na raspolaganje. Pogeldajte ispod oblasti iz kojih možemo da vam pružimo pomoć i podršku i ne oklevajte da nas kontaktirate za pitanja koja možete imati.

Neka od pitanja sa kojima nam se obraćaju klijenti:

 • Primena člana 40. i 40a  Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • Određivanje statusa rezidenta u različitim poreskim jurisdikcijama i da li je moguće izbeći status rezidenta pri vršenju nekih delatnosti

 • Analiza više povezanih lica iz više različitih poreskih jurisdikcija koje su međusobne poreske odnose regulisale putem UIDO i multilateralnih konvencija

 • Poreski tretman autorskih naknada po UIDO

 • Poreski tretman dohotka zaposlenih koji su rezidenti ili nerezidenti i koji izvršavaju ugovor u poreskoj jurisdikciji društva ili nekoj drugoj

 • Poreski tretman usluga transporta (svih tipova)

 • Analiza budućih poslovnih transakcija i eventualnih poreskih obaveza koje mogu proizaći iz UIDO i multilateralnog ugovora za primenu mera u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i preusmeravanja dobiti

Republika Srbija je potpisnica mnogobrojnih Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – UIDO (eng: double taxation avoidance treaty – DTAT). Ovim ugovorima regulisane se ključne poreske materije poput rezidentnosti, stvarnog vlasnika prihoda, poreza na dobit stalne poslovne jedinice, poreza na dohodak, poreza na imovinu itd… Za razliku od Zakona o porezu na dobit, odredbe ovih ugovora se prema Ustavu Republike Srbije primenjuju direktno i suspenduju (derogiraju) odredbe zakona i drugih akata. U praktičnoj primeni to znači da su moguće situacije u kojima za određivanje poreza na dobit pravnih lica propisi Republike Srbije nisu u primeni, iako su poreski obveznici na teritoriji Republike Srbije.

Mi vam možemo pomoći da odredite ispravan poreski tretman poreza na koje se primenjuju odredbe UIDO i možemo vam pomoći da primenite najinteresantnije poreske odredbe UIDO koje se tiču izbegavanja dvostrukog oporezivanja. Iskustvo nas uči da kolege u privredi često odluče da ne primene te odredbe jer njihova primena iziskuje dodatnu administraciju pri poreskoj prijavi poreza na dobit, kao i pribavljanje dodatnih dokaza. Primena tih odredbi često i nije jednostavna jer je neophodno tumačiti i UIDO i lokalno zakonodavstvo, a od pre nekog vremena i odredbe multilateralnog ugovora za primenu mera u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i preusmeravanja dobiti.

Prilikom utvrđivanja poreske osnovice poreza na dobit moraju se postaviti pitanja o usklađivanju prihoda i rashoda (da li su priznati ili ne), transfernim cenama (ukoliko poslujete kao grupa povezanih pravnih lica) i mehanizmima za izbegavanje dvostrukog oporezivanja (ukoliko prihode ostvarujete i u inostranstvu).

Mi smo tu da vam pomognemo oko:

 1. Izrade poreskog bilansa;
 2. Kapitalnih dobitaka i gubitaka;
 3. Statusnih promena i poreza na dobit;
 4. Pravila o mehanizmima za izbegavanje dvostrukog oporezivanja;
 5. Transfernih cena;
 6. Pisanja primedbi na zapisnik poreske kontrole;
 7. Vođenja poreskog postupka pred nadležnim organima;
 • Izrada poreskog bilansa
  • Kod izrade poreskog bilansa možemo za vas u celosti izraditi poreski bilans ili možemo dati savete i smernice u vezi sa određenim bilansnim pozicijama.
 • Kapitalni dobici i gubici
  • Da li određena poslovna transakcija predstavlja kapitalni gubitak ili dobitak? Kapitalni dobici i gubici iz trgovine akcijama, udelima, finansijskim derivatima – određivanje poreskog tretmana i obračun kapitalnih gubitaka i dobitaka ukoliko postoje.
 • Statusne promene i porez na dobit
  • Zakonom o porezu na dobit pravnih lica posebno su regulisane statusne promene. Zbog te posebne regulative nastaje i specijalan poreski tretman. Mi možemo analizirati vašu poslovnu ideju statusne promene i izraditi studiju poreske analize u kojoj će biti prezentovani svi poreski rizici i obračuni.
 • Pravila o mehanizmima za izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  • Putem UIDO, međunarodnog multilateralnog ugovora za primenu mera u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i preusmeravanja dobiti i Zakonom o porezu na dobit pravnih lica regulisani su mehanizmi kojima se onemogućava dvostruko oporezivanje poreskog obveznika. Ovo pravo mora da se ostvari ispravnim popunjavanjem poreskih dokumenata i pribavljanjem dokaza. Mi možemo za vas sprovesti celokupan postupak u vezi sa izbegavanjem dvostrukog oporezivanja ili možemo uraditi analizu postojećih i budućih poslovnih transakcija na osnovu koje ćemo vam prezentovati moguće opcije i uticaj tih opcija na vaše poslovanje.
 • Pisanje primedbi na zapisnik poreske kontrole i vođenje poreskog postupka pred nadležnim organima
  • Ukoliko ste u toku poreske kontrole ili ste već dobili zapisnik o izvršenoj poreskoj kontroli, a problem sa kojim se susrećete je iz oblasti poreza na dobit, UIDO, transfernih cena itd, možemo odmah preuzeti vođenje tog postupka ili pisanje primedbi na zapisnik poreske uprave.

Ukoliko poslujete kao grupa povezanih pravnih lica, studija transfernih cena je već postala deo svakog poreskog bilansa. U izradi studije transfernih cena iznos poreza koji treba da bude korigovan zavisi dosta od ispravne primene lokalnih i međunarodnih propisa. Ti propisi su u većoj meri smernice nego direktive pa tako i obračunate poreske korekcije zavise od načina na koje su te smernice tumačene i primenjene.

Imamo veliko iskustvo sa studijama transfernih cena za konglomerate koji broje od 10 do preko 40 društava koja posluju u jednoj ili više poreskih jurisdickija, uključujući i poreske rajeve. Možemo vam ponuditi uslugu kompletne izrade studije o transfernim cenama ili možemo prekontrolisati vašu trenutnu studiju i dati eventualne smernice za korekciju.

Pri određivanju poreskog tretmana poreza na dobit neophodno je utvrditi rezidentnost privrednog subjekta. Pravila za utvrđivanje rezidentnosti su mnogobrojna i podložna su tumačenjima. Naš savet je da se status rezidentnosti i nerezidentosti analizira pre svakog poslovnog poduhvata iz Republike Srbije u inostranstvo ili iz inostranstva u Republiku Srbiju. Nudimo vam izradu ove analize bez obzira na to u kojoj poreskoj jurisdikciji započinjete delatnost, odnosno iz koje poreske jurisdikcije vršite investiranje ili obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Ukoliko poslujete kao grupa povezanih pravnih lica, zakon vam nudi mogućnost grupnog oporezivanja porezom na dobit. Grupno oporezivanje može dovesti do značajnog umanjenja poreske osnovice. Koji su efekti grupnog oporezivanja na vaša pravna lica? Da li zadovoljavate uslove za grupno oporezivanje? Izrada analize efekata grupnog oporezivanja, prijava nadležnim organima za uvođenje u sistem grupnog oporezivanja, kontinuirano praćenje i savetovanje u vezi sa konsolidovanom poreskom prijavom poreza na dobit pravnih lica – to su neke od usluga koje vam možemo pruziti u vezi sa ovom temom.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica uvodi mogućnost poreskih podsticaja za privredne subjekte koji ispune uslove. Kako su investicione aktivnosti koje su neophodne za ostvarenje ovih podsticaja velike, neophodno je da pre odluke uradite analizu poreskih i finanijskih efekata. Mi možemo za vas da izradimo tu analizu, na osnovu koje će donošenje odluke biti jednostavnije i informisanije.

Podelite sa prijateljima