Ostali porezi

Imovina, nošenje dobara, neživotno osiguranje,
doprinosi i socijalno osiguranje

Porezi i poresko savetovanje

Ostali porezi za koje vam nudimo savetovanje

U grupi ostalih poreza nudimo vam podršku za poreze na imovinu, poreze na upotrebu, držanje i nošenje dobara, poreze na neživotna osiguranja i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Za razliku od velikih poreskih oblika ove poreske oblike karakteriše njihova lakša primena jer imaju manje pravila pri odredjivanju poreske obaveze ali bez obzira na to i ova grupa poreza može dovesti poreske obveznike u nedoumice oko poreske osnovice, poreskih oslobodjenja i drugih elemenata bitnih za oporezivanje i podnošenje poreske prijave.

Bez obzira na to i ovi poreski oblici su predmet kontrole nadležnog organa i njima treba pristupiti sa istom pažnjom sa kojom se pristupa i drugim poreskim oblicima. Mi smo tu da za vas proverimo i pronadjemo sve probleme sa ovim poreskim oblicima, da vas savetujemo da ne načinite propust i drugo…kontaktirajte nas da najdemo najbolji modalitet saradnje.

Porez na imovinu

U ovoj grupi poreza možemo vam ponuditi analizu vaših poreskih obaveza poreza na imovinu – postojećih i budućih. Analiza postojećih poreskih obaveza obuhvata pregled svih rešenja utvrđenog poreza i pronalaženje eventualnih poreskih umanjenja ili oslobođenja koja se mogu primeniti. Analiza budućih poreza na imovinu predstavlja elaborat u kom dajemo projekciju vaših poreskih obaveza i eventualnih oslobođenja i umanjenja. Elaborat se bazira na vašim budućim aktivnostima, npr. kupovini magacina, fabrike, stana, lokala itd.

Za vas možemo da podnesemo poresku prijavu poreza na imovinu i možemo pratiti dospeća vaših poreskih obaveza te vas na vreme obavestiti da je potrebno da ih izmirite.

Porez na nasleđe i poklon

Za ovu grupu poreza predvideli smo uslugu analize potencijalne poreske obaveze ukoliko se npr. u vaše ime naslednik odrekne dela nasledstva, ukoliko ćete naslediti imovinu, ukoliko ste nasledili imovinu, ukoliko na poklon primite novac, nepokretnost, pokretnu imovinu itd. Ukoliko se tokom analize utvrdi da je porez obračunat u većoj meri nego što je potrebno, možemo u vaše ime i za vaš račun da otvorimo poreski postupak i da umanjimo obračunati porez.

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava plaća se na prenos uz naknadu:

  • Nepokretnostima

  • Pravima intelektualne svojine

  • Prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu

  • Prava korišćenja građevinskog zemljišta

Nudimo vam kompletnu analizu poreza na prenos apsolutnih prava u svim slučajevima, pre podnošenja poreske prijave i posle dobijanja rešenja, jer nas iskustvo uči da poreska uprava neretko propiše porez na veću osnovicu od tržišne i da u poreskom postupku izvrši korekciju poreza na nižu vrednost.

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara plaća se na:

  • Porez na upotrebu motornih vozila

  • Porez na upotrebu plovila

  • Porez na upotrebu vazduhoplova

  • Porez na registrovano oružje

U vezi sa svim ovim poreskim oblicima nudimo vam analizu poreza koji vam je obračunat i, na osnovu sprovedene analize, njegovo eventualno umanjenje i analizu potencijalnih budućih poreskih obaveza u vezi sa ovim poreskim oblicima.

Zakon o porezima na premije neživotnih osiguranja

U vezi sa ovim porezom nudimo vam uslugu kompletne analize tokom koje ćemo utvrditi rizike kojima ste potencijalno izloženi i dati predloge za otklanjanje tih rizika.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Tu smo da za vas pregledamo sve obračune doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, analiziramo ih, utvrdimo rizike kojima ste izloženi, ukoliko postoje, i da vam predložimo rešenja. Ukoliko je u toku poreska kontrola koja je otvorena u cilju utvrđivanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, možemo vas zastupati tokom te kontrole, možemo se uključiti po završetku kontrole i napisati primedbe na zapisnik i u vaše ime i za vaš račun možemo pred poreskom upravom voditi poreski postupak.

Podelite sa prijateljima