Carina

Uvoz, izvoz, slobodne zone, carinski postupci,
carina i porezi, rezidenti i nerezidenti

Zastava Republika Srbija i Carina

Carina u Republici Srbiji

Carinski postupak regulisan je Carinskim zakonom, pravilnicima i raspisima Uprave carina. Svi koji smo radili sa carinom iz iskustva znamo da se procedura rada carine neretko razlikuju od procedura koje uredjuju istu materiju, a primenjuju se u drugim segmentima državne uprave. To nekada dovodi do otežanih carinskih postupaka i do pripreme specijalne dokumentacije, nekada paralelne postojećoj, samo da bi se carinski postupak obavio do kraja. Sve to se reflektuje i na poreske postupke koji iz tih carinskih potupaka proizilaze.

Naše iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u špediciji naučilo nas je da nalazimo rešenja našim klijentima koja su im neophodna za uspešno okončanje carinskih postupaka i poreskih postupaka u vezi sa njima.

Zbog obimnosti carinske materije i njene specifičnosti, usluge koje nudimo podelili smo u sledeće kategorije:

 • Savetovanje o sprovedenom i/ili budućem carinskom postupku i davanje sveobuhvatnog mišljenja iz ugla carinskih i poreskih propisa. Mišljenje izradjeno po ovom modelu obuhvata analizu svih relevantnih aspekata i opcija sa simulacijom poreskih i drugih obaveza.

 • Savetovanje u vezi rada vašeg špeditera i izrada elaborata o njegovom radu, rizika kojima ste izloženi ukoliko postoje i predloga o unapredjenju saradnje. Analiziraćemo pokriće osiguranja koje imate, poreske rizike, ugovorni odnos, carinske rizike, poslovne procese i njihove poreske implikacije. Rezultat analize će biti elaborat sa opisom trenutnog stanja, rizicima koje trenutno stanje nosi i predlozima za otklanjanje rizika i unapredjenjem rada.

 • Savetovanje u vezi sa slobodnim zonama koje podrazumeva trajno agažovanje za savete ili angažovanje za pojedinačna pitanja.

 • Savetovanje u vezi sa konsignacionim poslovima

 • Savetovanje u vezi sa poslovima koje stalna poslovna jedinica ili povezano pravno lice obavlja u ime i za račun matičnog društva posebno ukoliko ta saradnja podrazumeva tokove sirovina, rada, novca, izgradnje i iznajmljivanja proizvodnih i skladišnih kapaciteta itd…

 • Savetovanje u vezi poslovnih konstrukcija koje obuhvataju primenu Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i carinskih propisa, a u cilju primene olakšica propisanih tim ugovorima i zakonima.

Carina i brodovi na pristanistu

Carina i porezi

Kao specijalne usluge u vezi analize poreskih rizika i problema koji eventualno mogu nastati iz carinskih i drugih zakona nezavisno da li ste rezident ili nerezident, da li ste društvo osnovano u Republici Srbiji ili ne nudimo vam sveobuhvatnu paletu usluga.

Obaveza svakog društva koje posluje na teritoriji Srbije je poštovanje propisa. Propisi koji regulišu materiju poreza i carina, kao jedinstven sistem pri uvozu i izvozu, mogu biti kompleksni jer su u pitanju dva nezacvisna tela sa nezavisnim procedurama postupanja.

Naše usluge su usmerene ka savladavanju te prepreke, ka jasnom tumačenju propisa kao celovitog entieteta a sve predstavljeno u jasnom, jednostavnom i preciznom savetu za postupanje.

Naša pomoć vama u vezi carine i poreza:

 • Kontinuirano poresko savetovanje u vezi carinskih potupaka koje podrazumeva našu stalnu dostupnost za sva vaša pitanja koja se tiču poreskih propisa u vezi sa carinskim propisima neograničeno u utrošenom vremenu.

 • Analizu poreskog statusa u vezi sa carisnkim postupcima, propisanim poreskim oslobodjenjima, radom špeditera, osiguranja i naknade štete i drugo. Ova analiza je sveobuhvatana i pokriće period koji želite i sve poslove u tom periodu ili konkretan posao koji odaberete. Rezultat analize je detaljni prikaz rizika kojima ste izloženi sa predlozima za njihovo otklanjanje.

 • Izradu šablona neophodne dokumentacije za primenu poreskih oslobodjenja u vezi sa uvozom i izvozom i carinskim propisima kao i dokumentacije u vezi sa slobodnim zonama Carina i poreski punomoćnik propisan zakonom o porezu na dodatu vrednost član 10a.

Carina i brodovi na pristanistu

Carina i nerezidenti

U privredi Republike Srbije sve je češći model poslovanja po kome strana pravna lica, nerezidenti,obavljaju odredjene delatnosti na teritoriji Republike. Prilikom obavljanja tih delatnosti nastaje obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednost kao i prava na povrat više obračunatog poreza na dodatu vrednost.

Da bi u skladu sa propisima nerezident sproveo neophodne poreske postupke i neophodna podnošenja poreskih prijava potrebno je da ima anagažovanog poreskog punomoćnika propisanog članom 10a zakona o porezu na dodatu vrednost. Ovakva poslovna konstrukcija izložena je mnogim rizicima bilo da ste poreski punomoćnik bilo da ste poreski obveznik koji je angažovao poreskog punomoćnika.

Naše iskustvo sa ovakvim i sličnim poslovnim konstrukcijama je raznovrsno i mi vam nudimo kompletnu uslugu u vezi sa ovim modelom poslovanja:

 • Izrada modela rada sa celokupnom potrebnom poreskom dokumentacijom i njenim šablonima, kao i izrada celokupnih procedura sa obukom neophodnog kadra. Odabirom ove usluge mi ćemo za vas izvršiti implementaciju svih neophodnih procedura i mehanizama da biste mogli da izvršite svoje obaveze i ostvarite svoja prava propisana poreskim zakonima.

 • Kontrola rada poreskog punomoćnika podrazumeva da izvršimo rigoroznu analizu rada vašeg poreskog punomoćnika nezavisno od toga da li je u pitanju treće lice ili vaše povezano pravno lice. Kontrola rada će proizvesti elaborat sa našim nalazima i predlozima za otklanjanje eventualnih nedostataka

 • Kontinuirana kontrola rada vaše poslovne konstrukcije, svih poreskih obračuna i svih zahteva za povrat poreza.

Carinski postupak i slobodne zone

Carinski postupak i slobodne zone

Carinski postupak i slobodne zone Naše iskustvo u radu u špedicijama daje nam poseban ugao u analizi primene propisa poreskih oslobodjenja za slobodne zone i neophodne dokumentacije za dokazivanje tih poreskih oslobodjenja.

Na osnovu toga mi vam možemo ponuditi:

 • Savetovanje u vezi trenutnog carinsko-poreskog statusa slobodne zone koja bi obuhvatila pregled svih eventualnih rizika kojima ste izloženi sa predlozima njihovog otklanjanja – Kontinuirano savetovanje u vezi sa slobodnim zonama podrazumevalo bi našu stalnu dostupnost za pitanja u vezi sa carinsko-poreskim pitanjima u radu slobodne zone.

 • Izrada šablona dokumentacije neophodne za primenu poreskih i drugih oslobodjenja u vezi sa slobodnom zonom.

Industrijski kontejneri

Carina i akcize

Obaveza akcize nastaje i uvozom. Stoga svaki uvoz akciznog proizvoda sa sobom nosi obavezu obračunavanja i plaćanja akcize. Takav poreski tretman, naizgled jednostavan, može da se u carinskom postupku pokaže kao kompleksan npr: ako je vaš proizvod stavljen iz akcizno oporezivog proizvoda i akcizno neoporezivog proizvoda.

Obaveza akcize nastaje i otudjenjem akciznih proizvoda (pretpostavka potrošnje) koje se može desiti tokom carinskog postupka, npr. tranzitni postupak u Republici Srbiji ili inostranstvu.

Naše iskustvo u ovom poreskom obliku je raznovrsno i stoga vam kao posebnu uslugu u vezi sa carinama i akcizom nudimo:

 • Kontinuirano savetovanje u vezi sa akcizama i carinom koje podrazumeva našu kontinuiranu raspoloživost za sva vaša pitanja.

 • Savetovanje za konkretan prošli, postojeći ili budući poslovni poduhvat koji obuhvata akcize i carinu. Kao rezultat ovog savetovanja sačinićemo stručno mišljenje sa predlozima kako da se postupak sprovede bez poreskog rizika.

 • Savetovanje u vezi akciza i carinskog postupka tranzita kod kog skrećemo pažnju da ukoliko dodje do otudjenja akcizne robe nastaje specifičan poreski tretman koji je podložan tumačenjima svih poreskih jurisdikcija obuhvaćenih tranzitom. U cilju smanjenja rizika i njegovog boljeg razumevanja mi vam nudimo izradu analize svih poreskih rizika kojima ste izloženi tokom postupka tranzita. Ukoliko do otudjenja akcizne robe, dodje mi vam u okviru ove usluge pružamo zastupanje u poreskim postupcima koji mogu biti pokrenuti u Republici Srbiji i zemljama Evropske Unije.

Podelite sa prijateljima